Адв. Доротея Смиленова, която е завършила цялото си висше образование в Университет „Пол Сезан“ в Екс-ан-Прованс, Франция, е магистър по специалностите: „Международна търговия и право“ и „Право на европейския съюз“, където пише и докторска дисертация, относно регламент REACH (EО) №1907/2006.

Завършила е през 2007г. и „Право“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2020г. завършва Магистърска степен на образование във Военна академия „Г.С. Раковски“- София по специалност „Киберсигурност“. Като експерт в Комисията за защита на личните данни в периода 2006-2009, специализира в областта на международното сътрудничество и е активен участник и изготвя становища и многобройни доклади по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка на защитата на личните данни.

В практиката си като адвокат от 2009г. работи в областта на защитата на личните данни, семейното право, търговското и трудовото право, събиране на вземания и др. В качеството си на утвърден експерт, адв. Доротея Смиленова е член на Българска Асоциация за защита на личните данни. Пише докторска дисертация в „Технически университет“-София, където е преподавател в ЦРК -следдипломна квалификация.

Лектор е в Института по Публична администрация от 2018г., както и на многобройни семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и приложимите технически и организационни мерки за привеждане в съответствие с разпоредбите на GDPR, прилагане на разпоредбите на ЗМИП и Киберсигурност и изпънение на задълженията по НМИМИС.

Телефон за връзка: 0889605412.